بلبرینگ

بلبرینگ ها  نوعی از یاتاقان‌ها می باشند که توانایی این را دارند که هم بارهای محوری  و هم بارهای شعاعی را تحمل نمایند و در جاهایی کاربرد دارند که معمولا بار کوچکتری وجود دارد. لغت بلبربنگ از دو واژه تشکیل شده است یکی ball  به معنی توپ یا گوی می باشد و دیگری bearing به معنی تحمل کردن است. بلبرینگ با تکنیک خیلی ساده ای در حال کار است: به گردش در آوردن جسم که گویی ساده تر از سائیدن آن جسم به جسم دیگر می باشد. برای نمونه چرخ های ماشین شما نمونه ای بارز از بلبرینگ های بزرگ می باشند. در واقع اگر به جای  چرخ ماشین شما از وسیله دیگری مثل چوب اسکی استفاده می شد آن زمان به حرکت در آوردن آن به سختی می شود. علت این موضوع این است که وقتی جسمی به مانند چوب اسکی به جای چرخ ماشین استفاده شود در آن زمان نیروی استحکاک زیادی در سمت عکس حرکت ماشین به وجود آید ، به همین خاطر حرکت ماشین به آرامی خواهد بود. ولی اگر حرکت دو جسم باهم باشد و بر روی هم گردش کنند در آن زمان اصطحکاک به کمترین مقدار خود می رسد. کار اصلی بلبرینگ ها مانع شدن از کشیدن اجسام به هم می باشند و سطح تماس دو جسم را کمتر می نماید و در حاصل ، اصطحکاک بین دو جسم در کمترین حالت خود قرار می گیرد.

بلبرینگ