صنایع سیمان

صنایع دریایی شاخه ‌ای از صنایع  هستند که به فراوری و تولید شناورهای دریایی گوناگون و...