صنایع نساجی

این صنایع به تولید انواع پوشاک , انواع پارچه و به طور کلی منسوجات مختلف و انواع ریسندگی به وسیله نخ گفته می شود . به منظور روانکاری دستگاه های خود به انواع روغن و گریس در بخش های مختلف نساجی و بافندگی نیاز دارد .