روغن ترانسفورماتور

 

 

 لیست محصولات

Shell Diala B

روغن ترانس شل کلاس 1


Shell Diala D
روغن ترانس شل کلاس 2 


Nynas Nitro Lybra

روغن ترانس نیناس در کلاس های 1 و 2