روغن هیدرولیک

 

 

 لیست محصولات

Shell Tellus

روغن هیدرولیک شل 


Shell Tellus T 
روغن هیدرولیک شل با شاخص ویسکوزیته بالا


Shell Tellus TX

روغن هیدرولیک شل با شاخص ویسکوزیته بسیار بالا


Mobil DTE 
روغن هیدرولیک موبیل 


بهران H
روغن هیدرولیک بهران 

پارس بابک 

روغن هیدرولیک پارس